27de Zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 02-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

In het evangelie richt Jezus zich tot zijn leerlingen. Hij gebruikt een beeld dat moet illustreren welke houding van de leerlingen verwacht wordt. En dat valt echt niet mee. Hij gebruikt het beeld van knechten die tot het uiterste onderdanig zijn aan hun meester. Tot in het absurde. Want zo  voelen wij dat aan. Geen woord van dank of waardering. Niemendal. En de knechten lijken dat zomaar te slikken. “Wij zijn maar knechten wij hebben enkel onze plicht gedaan”. Is dat geen slaafse onderdanigheid? Is het dat wat Jezus verwacht van zijn leerlingen?

Lees meer

27ste zondag door het jaar C

Auteur: Hendrik Van Moorter
Datum: 02-10-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Hab.1, 2-3; 2,2-4 | 2 Tim.1, 6-8.13-14 | Lc.17, 5-10

 

De lezingen van vandaag roepen op tot een grenzeloos vertrouwen in God. De drie lezingen zijn geschreven in tijden van veel geweld. 
De profeet Habakuk wordt geconfronteerd met een gewelddadige inval van een machtig land, dat vele volksgenoten als ballingen meevoert naar het land van de vijand.
In zijn hopeloosheid richt de profeet zich tot God. “Hoelang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet?” Hij ziet slechts geweld en toenemende polarisatie rondom hem.
Het is een vraag van velen die twijfelen aan het bestaan van God: Hoe kan God zoveel ellende toelaten? Al dat geweld dat mensen elkaar aandoen, waar onschuldige mensen slachtoffer van zijn?
Een eerste antwoord van God aan Habakuk bevestigt het vele geweld dat in de toenmalige internationale context nog zal toenemen. Toch voorspelt God ook de ondergang van dat gewelddadige volk. “Boeten zal hij die van zijn kracht zijn god maakt.”

Lees meer

26e Zondag door het jaar

Auteur: Anton-Marie Milh
Datum: 25-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Lc

Beste zusters en broeders,

Als student werkte ik in een rusthuis van de zusters-ursulinen. Wanneer één van de bewoners op sterven lag, droegen de zusters een klein flesje champagne aan. Een soort wattenstaaf werd in de drank gedoopt, en daarmee werden de lippen bevochtigd van de stervende, die meestal zelf niet meer kon slikken. Zo werd het wrange, droge gevoel even verdreven door iets fris, prikkelend en smaakvol. Een mooi gebaar van tedere medemenselijkheid, net voor de drempel van dit leven voorgoed wordt overschreden. In het Evangelie van vandaag – even schrikken – wordt net zo’n gebaar geweigerd. Abraham weigert Lazarus naar de rijke in de hel te sturen, zodat deze zijn vingertop in water zou kunnen dopen om er de mond van de gekwelde mee te verfrissen.

Waarom is het oordeel over de rijke zo hard? Toegegeven, hij liep graag rond in mooie en dure kledij, en vierde veel feest. Maar dat op zich is toch niet zondig? Wat is dan juist het probleem? Zijn rijkdom heeft de rijke totaal teruggeplooid op zichzelf, heeft hem afgesloten van de buitenwereld, van al wat niet met zijn eigen praal en genot van doen heeft. In de eerste plaats heeft zijn rijkdom hem afgesloten van de arme Lazarus: deze ligt te creperen in de goot, slechts in het gezelschap van wat straathonden, en lijkt niet eens een behoorlijke begrafenis te krijgen wanneer hij sterft. De rijke is zodanig met zichzelf bezig dat zijn blik vertroebeld is voor dit lijden. Hij heeft zo’n grote blinde vlek, dat hij helemaal de middelen vergeten lijkt die hem hadden kunnen helpen de wereld weer scherp te zien, namelijk de Wet en de Profeten. De Wet en de Profeten hadden als een bril voor hem kunnen zijn. Ze hadden hem kunnen helpen weer in contact te komen met de lijdende werkelijkheid om hem heen. Pas wanneer de vlammen aan zijn tenen kriebelen, lijkt hij dit te beseffen. Hij smeekt Abraham om Lazarus met een waarschuwing naar zijn broers te zenden, die blijkbaar evenzeer met zichzelf bezig zijn als hij dat is geweest. Abraham weigert: ook zij hebben toch de Wet en de Profeten. Het komt er met andere woorden voor hen op aan maar even die bril op te zetten, zodat hun eigen vertroebeling weer helder wordt gesteld. De rijke dringt echter aan: als Lazarus, opnieuw tot leven gewekt, de waarschuwing zou overbrengen, dan zal dit toch veel meer indruk maken dan wat oude, stoffige boeken! Maar Abrahams antwoord is definitief: “Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat”.

Lees meer

26ste zondag door het jaar C

Auteur: Marcel Braekers
Datum: 25-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Am.6, 1a.4-7 | 1 Tim.6, 11-16 | Lc.16, 19-31

 

De arme Lazarus en de rijke

 Voor de toehoorders vertelde Jezus een bekend verhaal. De Joden uit de havenstad Alexandrië hadden van een Egyptisch verhaal over oordeel na de dood een Joodse versie gemaakt en brachten dit mee naar Palestina. In hun verhaal wordt verteld over een arme Schriftgeleerde en een rijke tollenaar, Bar Ma’jan. Beiden stierven, maar voor de arme Schriftgeleerde was er geen begrafenis en nauwelijks een plaats waar hij kon worden neergelegd. De rijke daarentegen werd met veel pracht en praal begraven en beweend. Enkele dagen later had een collega-Schriftgeleerde een droom. Hij zag zijn vriend in een prachtige tuin zitten, genietend van frisse koelte en met alles aan schoonheid dat zijn ziel maar kon wensen. De rijke Bar Ma’jan stond aan de oever van de stroom en wilde naar het water om zijn dorst te lessen, maar elke keer week het water terug zodat de dorst hem bleef kwellen.

Lees meer

25ste zondag door het jaar C

Auteur: Antoinette Van Mossevelde
Datum: 18-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Am.8, 4-7 | 1 Tim.2, 1-8 | Lc.16, 1-13

 

Een man wordt, omwille van misbruik van vertrouwen en slecht beheer, ontslagen. Hij redt zijn vel door zich met valsheid in geschriften vrienden te maken en stelt zo zijn eigen toekomst veilig. In heel wat milieus is dit ongetwijfeld een beproefde praktijk.  Naar gelang van de eigen positie of opvattingen wordt die erg verschillend benoemd. Voor de enen is dat een verstandige en creatieve oplossing, een knap bedachte en vindingrijke uitweg. Voor anderen: slim, sluw en listig. Nog anderen zullen dit wanbeheer noemen, corrupte boekhouding, onwettige deals enz…. We kunnen ons allemaal wel een paar voorbeelden voor de geest roepen en we kennen eveneens de heel uiteenlopende appreciaties van dergelijke aanpak.

De aandachtige toehoorder heeft wellicht toch de wenkbrauwen gefronst bij het beluisteren van dit verhaal van de onrechtvaardige rentmeester.

Prijst Jezus dergelijk gedrag? Wat is zijn positie ?

Lees meer

25de Zondag door het jaar

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 18-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

Het evangelie van deze zondag wordt traditioneel "het kruis van de prediker" genoemd! 
Je moet toegeven dat deze gelijkenis verwarrend is, zelfs schandalig. 

In de titels die aan dit verhaal gegeven zijn, 
wordt in sommige edities van de Bijbel gesproken over “de gelijkenis van de voorzichtige rentmeester”. Anderen zeggen “de onrechtvaardige rentmeester”. Kortom, ik moet bekennen dat ik niet goed weet welke les ik uit dit verhaal moet trekken! 


Lees meer

24de Zondag door het jaar

Auteur: Philippe Henne
Datum: 11-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

God is zoals de herder of de vrouw van het evangelie van vandaag: altijd op zoek van ons. Dat ben ik niet, altijd op zoek van bepaalde mensen. In tegendeel ben ik er blij als zij ver van mij zijn. Die hebben mij slecht gedaan. Ik kan hen niet vergeven. Het zou beter zijn als zij niet meer deel van mijn leven zouden zijn, maar ze zijn daar en ik kan hen niet vermijden. Daarom ben ik hoffelijk met hun, maar koud. Ik hou altijd met hen een gezond afstand. Ik ben zeker niet alleen in die toestand. In vele families en in vele werkplaatsen moeten vele mensen leven met andere mensen die zij ten minste niet graag hebben, of zelfs met wie zij een lastig verleden moeten dragen.

Lees meer

24ste zondag door het jaar C

Auteur: Tommy Vandendriessche
Datum: 11-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022
Lezingen: Ex.32, 7-11.13-14 | 1 Tim.1, 12-17 | Lc.15, 1-32

 

Vandaag beluisterden we een volledig hoofdstuk uit het Lucasevangelie. We hoorden Jezus drie parabels vertellen. Wat een weelde! Wonderlijke verhalen die je telkens opnieuw kan her-denken.

Ook de eerste lezing is een bijzonder verhaal. Hierin wordt van God gezegd dat Hij verteerd wordt door een brandende toorn, maar door de tussenkomst van Mozes afziet van zijn dreigende onheil. Deze God wordt in erg menselijke beelden omschreven. Dat strookt niet met gangbare godsbeelden: almachtig, alwetend, onveranderlijk, … Dat zijn woorden en begrippen waar je noch koud noch warm van wordt. De Bijbelse God blijkt daarentegen een God te zijn die zich laat raken en bevragen. Dit thema komt herhaaldelijk voor in de Schrift. Mozes durfde de Levende te bevragen en wordt zo, geheel in de lijn van een echt Verbond, een mondige partner.

Lees meer

23de Zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 04-09-2022
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: C
Jaar: 2021-2022

Misschien bent u wel de draad kwijt geraakt tijdens de lezing uit Lucas. Het was ook echt een allegaartje. Om te beginnen Jezus’ woorden over lijden en het kruis. “wie zijn kruis niet draagt kan mijn leerling niet zijn”. Het is een woord dat in het verleden vaak op pijnlijke manier is misbruikt geweest. Hoeveel menselijke miserie is hiermee niet goed gepraat. Je mocht je kruis niet uit de weg gaan. Wàt dat kruis ook was: ziekte, armoede, sociale uitsluiting, vernedering. Het was nu eenmaal het kruis dat je van Godswege was gegeven. Jezus was je daar toch in voorgegaan. Als hij op een kruis was gestorven, hoe zouden wij dan ons lijden uit de weg gaan.

Lees meer

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2