Dominicanen Knokke

25e Zondag door het jaar

Auteur: Francis Akkara
Datum: 24-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. Vandaag komen we samen in de symbolische schaduw van een vruchtbare wijngaard, waar een genadige landeigenaar ons diepgaande lessen geeft over Gods koninkrijk en Zijn grenzeloze genade. Maar telkens als ik over deze gelijkenis nadenk, merk ik dat ik me zorgen maak over de vermeende oneerlijkheid van de acties van de landeigenaar. Ik vermoed dat velen van jullie dit gevoel delen. Laten we ons, ondanks onze mogelijke teleurstelling, verdiepen in de symboliek van de "arbeiders in de wijngaard" en proberen doorheen de levendige beeldspraak de diepe belichaming van Gods grenzeloze vrijgevigheid te begrijpen.

Lees meer

22e zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 03-09-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Het lijkt wel dat ons geloof gebouwd is op een groot misverstand. Het misverstand dat Jezus gekomen is om door zijn lijden en kruis de mensheid te redden. Zo zeggen we het in onze geloofsbelijdenis: die geleden onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven. De enige andere verwijzing naar zijn leven luidt: Geboren uit de maagd Maria. Met die twee zinssneden wordt zijn openbaar leven samengevat.

Lees meer...

21e zondag door het jaar

Auteur: Bernard De Cock
Datum: 27-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jes. 22, 19-23 | Rom.11, 33-36 | Mt.16, 13-20

We horen iedere week een evangelieverhaal. Meestal zijn we ons weinig bewust dat elke evangelist verhalen neerschreef ten gebruike van zijn eigen christelijke gemeenschap. Opdat ze – zoals ook hier iedere zondag gebeurt – voorgelezen zouden worden in de zondagse eucharistie, tijdens de woorddienst van de wekelijkse mis. Met hun verhalen wilden de evangelisten enthousiast en gelovig vertellen over Jezus. 0ver wie hij was. Over wat hij gezegd en gedaan had. Over wat er uiteindelijk met hem gebeurd was. Vandaag gaat het evangelie precies over die vraag: wie is die Jezus toch?

Lees meer

19de Zondag door het jaar

Auteur: Francis Akkara
Datum: 13-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Toen ik een jaar of tien geleden in een Indiaas dorp woonde, betekende onweer maar één ding: stroomuitval. De elektriciteit viel dan uit, waardoor het dorp in een angstaanjagende duisternis achterbleef. Ik herinner me die uren nog levendig - een dans van bliksemschichten die angst op gezichten fotografeerde. Elke beweging in mijn eigen huis werd een gewaagd avontuur. Van kamer naar kamer gaan, vooral de verraderlijke tocht naar de badkamer, voelde alsof ik me op een slagveld in oorlogstijd begaf. Mijn bewegingen waren berekend voorzichtig, de angst voelbaar. Ik vertrouwde erop dat mijn ouders de moed zouden opbrengen om te bewegen. 

Lees meer

Gedaanteverandering van de Heer

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 06-08-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Mt. 17:1-9

Het zijn de schilderijen en de mozaïeken die ons dreigen op een dwaalspoor te brengen. Zoals de verrijzenis vaak wordt afgebeeld als Jezus die levend en wel uit het graf stapt, zo krijgen we vandaag een gelijkaardig verhaal. Jezus’ kleren zijn schitterend wit, zijn gezicht straalt en hij bevindt zich in het gezelschap van Mozes en Elia de twee steunpilaren na de joodse traditie.

Lees meer...

17de zondag door het jaar

Auteur: Ignace d'Hert
Datum: 30-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Ik kan me niet indenken dat er iets is waarvoor ik àlles zou opgeven. En toch gaan die twee kleine verhaaltjes daarover. Jezus vergelijkt het met een schat die je ergens vindt of een prachtige parel waarbij al het overige in het niet verzinkt. We kunnen ons dat wel voorstellen! Stel dat je de job van je leven vindt, of de liefde van je leven, of het diploma waar je zo op hoopte. Plots ziet het leven er heel anders uit. De toekomst lacht je toe. Je vindt het leven weer boeiend, met een vreugde die van binnen zit.

Lees meer...

16de zondag door het jaar

Auteur: Bernard De Cock
Datum: 23-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Wijsheid 12, 13.16-19 | Rom 8, 26-27 | Mt 13, 24-43

Vanaf het prille begin van het christendom tot op vandaag hebben zovele generaties van christenen, overal ter wereld, geprobeerd om de merkwaardige parabel van Jezus over het onkruid tussen de tarwe te begrijpen en in hun leven toe te passen. Ook wij, die Jezus willen navolgen, worden opgeroepen dat te doen.

Lees meer

15de zondag door het jaar

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 16-07-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Is het je opgevallen dat – vanuit het oogpunt van winstgevendheid – er geen slechtere investeerder is dan de zaaier in dit Evangelie ! Hij maakt geen onderscheid tussen akkers ! Hij zaait naar alle windstreken, zonder te letten op het mogelijke resultaat, zonder na te denken over het kiezen van de beste, meest winstgevende, meest vruchtbare grond ! Hij gooit graan overal rond, zonder bang te zijn het te verspillen. Is dat niet Gods houding tegenover ons ? Jezus, gezonden door de Vader, kwam in de wereld om zijn woord te zaaien. En hij zaait het overalomdat hij wil dat dit woord elk hart bereikt.

Lees meer

12de zondag door het jaar

Auteur: Bernard De Cock
Datum: 25-06-2023
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023
Lezingen: Jr 20, 10-13 | Rom 5, 12-15 | Mt 10, 26-33

Het heeft even geduurd vooraleer ik vat kreeg op de lezingen van vandaag, van Jeremia en Matteüs, vooral dan op hoe we die oude teksten kunnen toepassen in ons leven. Eigenlijk is het naar aanleiding van een moeilijke situatie die ik onlangs voorgelegd kreeg, dat de inhoud van de lezingen mij duidelijker werd. En dat op een indringende manier.

Lees meer

Sacramentsdag

Auteur: Ignace d'Hert
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Beide lezingen komen hierin overeen: ze stellen barmhartigheid op de eerste plaats. Barmhartigheid is belangrijker dan offers. Het klinkt als een stelregel. Zowel bij de profeet Hosea als bij Jezus van Nazareth. Maar …geen van beide heeft goed opgelet in de godsdienstles op school. We leerden namelijk dat offers het kenmerk zijn van een goede gelovige. Bereid zijn offers te brengen. In de joodse traditie werden dagelijks offers gebracht in de tempel: mensen wilden “in orde”, zoals dat heet. Door offers konden misstappen goed gemaakt worden, overtredingen weggewist. 

Lees meer...

Drie-eenheid

Auteur: Didier Croonenberghs
Datum: 04-06-2023
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Een anglicaan, een lutheraan, een orthodoxe en een katholiek zitten aan de balie van een café. Ze praten over theologie, en over de kwestie van Gods “moedertaal” ! Iedereen heeft zijn eigen argumenten! De anglicaan houdt vol dat Gods taal alleen Hebreeuws kan zijn. De Lutherse daarentegen pleit voor Aramees, de taal van Jezus ! De orthodoxe houdt vol dat God alleen Grieks kan spreken, de taal van de Geest ! De katholiek ten slotte maakt een einde aan de discussie door te zeggen dat wanneer de drie personen van de Drie-eenheid herenigd zijn, ze... Latijn gebruiken!

Er zijn genoeg grappen zoals deze, om te zeggen dat de Drie-eenheid onbegrijpelijk is...Voor veel christenen is het mysterie van de Drie-eenheid een dogma dat heel moeilijk te “begrijpen” is.

Moeten we dan niet het mysterie van de Drie-eenheid in onszelf en onder elkaar overdenken? Inderdaad, de uitdaging van het mysterie van de drieëenheid is niet zozeer te onthullen wat God is,
maar wat wij zijn: wezens van relatie, wezens die gemaakt zijn om lief te hebben, in eenheid, met respect voor onze verschillen, en in gelijke waardigheid.

Aan het begin van het boek Genesis sluit het Woord van God het scheppingsverhaal af: “Het is niet goed dat de mens alleen is”. En vandaag, op dit feest van de Drie-eenheid, zouden we kunnen zeggen dat “het niet goed is dat God alleen is”. In feite geloven we in één God, maar we geloven niet in een eenzame God! En het is de openbaring van dit mysterie van de Drie-eenheid die het mysterie is van de Liefde tot haar volmaaktheid gebracht. Dat wat wij proberen te beleven.

We ontmoeten de ene, enige God op een concrete manier als hoogte, verte en diepte. God verbonden met de vragen, de gevoelens en verlangens van ons leven. God blijft de Ene, de Onnoembare, de Bron van Licht waarin alles tot licht en leven komt. Maar in onze concrete beleving, in de geschiedenis die we samen doormaken ontstaan verschillende perspectieven en gebruiken we afwisselend andere woorden, maar altijd blijft overeind dat het centrum dat onnoembare mysterie is. Over een mysterie schreef Gabriel Marcel dat het iets is waaraan je wel kan deelhebben, maar dat je nooit kan omvatten en verklaren. Dat is het grote verschil met een probleem. Dat is beheersbaar en kenbaar. In het centrum van deze drie dimensies en hun krachten staan wij als zoekende mensen, die vragend, hopend uitzien, die in eerbied buigen, die in zorgende bekommernis het leven trachten te behoeden en elkaar te ondersteunen, of die innerlijk genezen dankzij de kracht die ons aangrijpt. Telkens worden we aangesproken en wordt de mogelijkheid geboden in relatie te treden met de Ene, de Onnoembare Andere, de op mensen bedachte God.

Geloven in de Drie-eenheid is een manier om de ander te verlangen, zonder er aan vast te zitten. Eindelijk, is dat durven loslaten, zélf niet alles in handen te willen hebben. Het betekent van iemand te houden, zonder hem of haar te bezitten. Het betekent verliefd te zijn, zonder hem of haar vast te klampen. Vandaag vieren we eenheid in verschil. Wat we vieren is dus tenslotte de paradox te ontdekken van elke in waarheid beleefde liefdesverhouding:
hoe meer we van iemand houden die ons dierbaar is,
hoe meer we ons verbonden en afhankelijk voelen van hem of van haar.

Maar ook hoe meer we verlangen lief te hebben,
hoe meer tijd en geduld, hoe meer afstand we ervoor nodig hebben.
Want liefhebben betekent de andere de vrijheid te gunnen zichzelf te zijn, los van ons. Dat is beminnen: God houdt van ons. Hij is met ons verbonden. Maar omdat hij van ons houdt, wil hij dat we vrij zijn...

Moge het geloof in deze trinitair God voor ons allen een bron zijn van licht en leven, van eenheid in verscheidenheid ! Amen.

 

Pinksteren

Auteur: Kiran Joy
Datum: 28-05-2023
Liturgische tijd: Paastijd
Liturgische jaar: A
Jaar: 2022-2023

Jezus "toonde hun zijn handen en zijn zijde." Dat klinkt niet echt als Pinksteren. Bij Pinksteren denken we meestal aan een hevige windvlaag, verdeelde vuurtongen, spreken in andere talen, bedwelmd door de Geest. Zo beschrijft Lucas het. Maar Johannes' verslag van Pinksteren vertelt over gesloten deuren, angst, wonden, vrede.

Lees meer

Onze preken

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

S'inscrire à la newsletter

Merci d'indiquer votre nom et votre adresse email pour vous inscrire à notre newsletter et vous tenir informé des activités des Dominicains de Belgique

Inschrijving

Vriendelijke dank om uw naam en uw email adres te vermelden wanneer u zich wil inschrijven op de Nieuwsbrief / Newsletter die u op de hoogte houdt van het leven en activiteiten van de dominicanen te Knokke.