3de zondag veertigdagentijd

Auteur: Ria Willems
Datum: 03-03-2024
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Ex.20, 1-17 of 20, 1-3.7-8.12-17 | 1 Kor.1, 22-25 | Joh.2, 13-25

 

Het Johannes-evangelie werd opgeschreven rond het jaar 100,  in een gemeente die de catastrofe in Jeruzalem - van april tot september van het jaar 70 -  had meegemaakt. Gedurende deze maanden had het Romeinse leger de hele stad met de grond gelijk gemaakt. Kleine groepjes verzetsstrijders probeerden nog te ontsnappen via verborgen tunnels maar werden omsingeld en uitgehongerd. In een straal van 17 kilometer hadden de Romeinen alle bomen omgehakt en het hele gebied herschapen in een woestenij.  Gebouwen vernield, geplunderd en in brand gestoken. Vrouwen en meisjes verkracht.  Meer dan honderdduizend doden. De tempel in puin.

In Rome werden heilige voorwerpen uit de tempel en 700 gevangenen in een triomftocht getoond aan de bevolking. Slaafgemaakte joden werden er ingezet, onder meer bij de bouw van het nieuwe, prestigieuze Colosseum. 

De groep rond Johannes verwerkte deze traumatische ervaringen in een evangelie, ter bemoediging van de ontredderde generaties, die nu verder moesten zonder tempel.  Men herinnerde zich dat Jezus tijdens zijn leven scherpe kritiek had gegeven op de offercultus, toen de tempel nog overeind stond.   ‘Maak de tempel los’, had hij gezegd, ‘en ik zal een nieuwe doen opstaan in drie dagen.’  Wat betekent deze raadselachtige uitspraak ?

Lees meer

2de zondag veertigdagentijd

Auteur: Jozef Essing
Datum: 25-02-2024
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Gen.22, 1-18 | Rom.8, 31b-34 | Mc.9, 2-10

 

TRANSFIGURATIE - GEDAANTEVERANDERING

Wie de kans heeft gehad op de berg Tabor te komen, beleeft en begrijpt waarom de traditie deze heeft aangewezen als de plaats waar de gedaanteverandering van de Heer plaats heeft gevonden. Door het uitzicht, naar alle kanten en over alles heen, is het of je bent opgetild boven de wereld van alledag. Wat onmiddellijk en dichtbij was komt op afstand; en wat centraal leek te staan is slechts een klein onderdeel van een groter geheel. Op de top van een berg staan geeft het gevoel opgenomen te zijn in een hogere wereld, de wereld van de Ene die religieus geduid wordt als Allerhoogste.

Het tegenbeeld van de berg - van het opstijgen, ‘opgetogen zijn’ en ‘zien’ - is de maar al te bekende wereld waarin men moet ‘afdalen’. Een wereld waarin je ‘het niet meer ziet’ - de leegte en gemis na het wegvallen van een dierbaar mens of een vertrouwde werkkring -, of oploopt tegen muren van vijandschap en aankijkt tegen de puinhopen van zinloos geweld.

Lees meer

1ste zondag veertigdagentijd

Auteur: Sipke Draisma
Datum: 18-02-2024
Liturgische tijd: Vastentijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Gen. 9, 8-15 | 1 Petr. 3, 18-22 | Mc. 1, 12-15

 

Opnieuw beginnen

Van een chaos een leefbare kosmos maken, daar was God goed in. In zes dagen ordende Hij wat woest en doods was tot een leefbare wereld. Om er vervolgens op de zevendag dag van te genieten. Toen moord- en doodslag onder de mensenkinderen de kosmos weer tot chaos dreigde te maken, besloot God tot een ‘reset’, een regenvloed die veertig dagen en nachten duurde. Opmerkelijk dat het herstellen van de wereld drie weken langer duurde dan het scheppen ervan.

Acht mensen overleefden de zondvloed in een door Noach eigenhandig gebouwde ark. Noach en zijn vrouw, drie zonen en hun vrouwen. Hier speelt de getalssymboliek een rol. De zeven dagen waarin de schepping voltooid werd maakt het getal zeven tot het getal van de volheid. Het daaropvolgende getal acht is het getal van een nieuw begin. De vaak achthoekige doopkapel in een kerk of achtzijdige doopvont herinneren ons eraan. Met acht mensen maakte God na de zondvloed een nieuw begin.

Op het eerste gezicht is het opmerkelijk dat God spijt had van zijn drastische ingreep om de hele schepping in veertig dagen teniet te doen. Dat Hij spijt had kun je opmaken uit zijn belofte dat de wateren nooit meer zullen zwellen tot een vloed om al wat leeft te verzwelgen. Het was eens en nooit meer. Al lijkt me dat geen bijbels argument om de gevolgen van de klimaatcrisis te negeren.

Lees meer

6de zondag door het jaar

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 11-02-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Lev.13, 1-2.45-46 | 1 Kor.10, 31-11, 1 | Mc.1, 40-45

 

 Barrières doorbreken                                                                                                           

Om de draagwijdte van Jezus' optreden juist te kunnen inschat­ten, is enige achtergrond­informatie wellicht wenselijk.

Jezus genas een melaatse. In de eerste lezing ging het over huidziekten. Voor ons zijn dat twee totaal verschillende dingen. Niet in Jezus' tijd. Tussen toen en nu ligt twee­duizend jaar wetenschap. Huid­uit­slag maakte mensen toen bang omdat men geen idee had wat er juist aan de hand was, en zeker niet wat de prognose was. Men wist wel dat het het begin zou kunnen zijn van iets heel ergs; mis­schien was het besmet­telijk, misschien ook niet. Maar het was hoe dan ook verdacht.

Dat een zieke zich door een pries­ter moest laten onderzoeken klinkt vreemd in onze oren. Maar in het Jodendom van toen, net als in vele (primi­tieve) samenlevingen, vervulde een pries­ter meerdere maatschap­pelijke taken: hij was niet alleen de bedienaar van de eredienst, hij fungeerde onder meer ook als medicus én als gezond­heidsambtenaar. Hij onderzocht de zieke en verklaarde hem rein of onrein. ‘Melaatsheid’ was een van de redenen voor zo’n ‘onrein’-verklaring. In de Bijbelse tijd moet je dat begrijpen als: deze huidaandoening zou een eerste symptoom van melaatsheid kunnen zijn. Hoe rekbaar dat begrip destijds was, mag blijken uit het feit dat zelfs kleding 'melaats' kon verklaard wor­den, wanneer die bijvoorbeeld bevlekt was geraakt door verdachte huiduitslag of een huidwonde.

Lees meer

5de zondag door het jaar

Auteur: Leo Oosterveen
Datum: 04-02-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Job7, 1-4.6-7 | 1 Kor.9, 16-19.22-23 | Mc.1, 29-39

 

Genezing van heel de mens

We staan aan het begin van het evangelie naar Marcus. In de aanhef kondigt dit evangelie zich aan als de goede boodschap van Jezus Christus (Mc 1,1). Na zijn doop door Johannes en de roeping van de eerste leerlingen gaat Jezus die goede boodschap onderrichten in de synagoge en hij doet dat “met gezag” (Mc 1,21-22). Maar wát onderricht Jezus precies? Wat is de inhoud van zijn boodschap? Marcus vermeldt het niet. Jezus houdt in de eerste perikopen van dit evangelie niet een uiteenzetting. Toch laat hij zien waar het hem om te doen is, namelijk zijn manier van doen. In tegenstelling tot de beginverhalen van de andere evangeliën bestaat de goede boodschap uit het Marcusevangelie in de eerste hoofdstukken hoofdzakelijk uit genezingen die Jezus verricht. Als je wilt weten wat de inhoud is van Jezus’ boodschap, kijk dan naar wat hij doet, zo wil Marcus zeggen.

Lees meer

4de zondag door het jaar

Auteur: Bernard de Cock
Datum: 28-01-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Dt 18, 15-20 | 1 Kor 7, 32-35 | Mc 1, 21-28

 

Geen woorden maar daden, leve Feyenoord is een regeltje uit het clublied van de bekende eersteklas-voetbalclub Feyenoord uit Rotterdam. Veel supporters zijn havenarbeiders: handen uit de mouwen en werken voor je geld; niet palaveren, maar doen. Woorden leveren immers niets op, alleen daden brengen iets voort. Maar is dat wel zo? Blijkbaar niet, want als je in het voetbalstadion door tienduizenden kelen het langgerekte geen wóóóóóórden hoort brullen, bekruipt je het eigenaardige gevoel dat precies het samen zingen van die woorden een echte daad is. Die gezongen woorden bewerken iets, ze creëren namelijk een samenhorigheidsgevoel, ze enthousiasmeren de spelers, ze dragen ertoe bij dat de club wint. En nog zoveel meer. Als dát alles geen daad is! Het is hoogst komisch, kolder op zijn best: door luidop de daad boven het woord te plaatsen, het doen dus boven het spreken, maak je van dat spreken, van het woord, de hoogste daad. Het evangelie van vandaag heeft het ook over woorden en daden. We hebben namelijk gehoord dat Jezus zowel woorden spreekt als dat hij iets doet; hij geeft niet alleen onderricht, hij geneest ook iemand. En beide be-werken iets.

Lees meer

3de zondag door het jaar

Auteur: Marc Christiaens
Datum: 21-01-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Jona 3, 1-5.10 | 1 Kor.7, 29-31 | Mc.1, 14-20

 

Kom achter Mij aan

Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. Zeg maar: Mon, Dries, Jacques en Johan, vier doodgewone mensen. Soms doet men het voorkomen alsof Jezus zijn apos­te­len ging zoeken in de marge van de samenleving. Dat geldt misschien voor de tollenaar Mattheüs, maar niet voor Mon, Dries, Jacques en Johan. Die vissers waren lang niet onbemid­deld. Misschien geen grote onderne­mers, maar in ieder geval wel KMO-ers. Het familiebe­drijf dat vader Zebedeüs had opge­bouwd, mocht er wezen. Jacques en Johan werkten in de zaak, en mis­schien nog andere gezinsleden. Daarnaast hadden ze ook nog arbeiders in dienst. De Zebedeüssen waren mensen met een zekere sociale status. Om maar aan te geven dat Jezus tot ieder van ons kan zeg­gen: "Kom achter Mij aan".

“Ze lieten alles vallen en volgden Jezus”. Het lijkt wel een impulsieve, weinig door­dachte beslis­sing. Je verwacht dat niet zo direct van hard werkende mensen met enige com­mer­ciële spirit. Mis­schien loopt onze evangelist Marcus hier een beetje te hard van stapel. Want elders zijn er aanduidingen dat de aposte­len niet ‘zonder meer’ have en goed in de steek lie­ten maar dat ze hun beroepsbe­zighe­den hebben voort­gezet. Dat hoeft niet in tegenspraak te zijn met "Kom achter Mij aan". De meeste mensen die Jezus willen volgen hebben een job, een huishouden, zijn getrouwd en hebben kinderen. Jezus spreekt mensen aan op straat, thuis of op het werk, niet om ze daar weg te halen maar omdat 'achter Hem aan komen' juist dáár moet gebeuren.

Lees meer

2de zondag door het jaar

Auteur: Tommy Vandendriessche
Datum: 14-01-2024
Liturgische tijd: Door het jaar
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: 1 Sam.3, 3b-10.19 | 1 Kor.6, 13c-15a.17-20 | Jo.1, 35-42

 

In de leraarskamer van de school waar ik werk hoorde ik recent nog eens een zeldzame ‘bijbelvaste’ humoristische uitspraak. Toen een collega een verzoek eerder als een bevel formuleerde, reageerde de aangesproken collega met de uitspraak: “Spreek Heer, uw dienaar luistert!”. Een blijk van onderdanige onderwerping, zij het in dit geval met een ironische knipoog. De uitspraak “Spreek, uw dienaar luistert.” hoorden we in de eerste lezing uit de mond van de jonge Samuël die hiermee antwoordt op de stem van de Heer die sprak in de stilte van de nacht. 

Al kan ik de humor waarderen, toch klopt het niet dat gelovige gehoorzaamheid een soort blinde onderwerping aan een bevel veronderstelt. Van Timothy Radcliffe is me volgend citaat bijgebleven: “De gehoorzaamheid van geloof heeft meer weg van het verwachtingsvol luisteren naar een strijkkwartet van Beethoven dan van het gehoorzamen van een politieagent.” 

Lees meer

Feest van de Openbaring

Auteur: Marcel Braekers
Datum: 07-01-2024
Liturgische tijd: Kersttijd
Liturgische jaar: B
Jaar: 2023-2024
Lezingen: Jes.60, 1-6 | Ef.3, 2-3.5-6 | Mt.2, 1-12

 

Licht voor alle volkeren

De evangelist Mattheüs schreef zijn evangelie in Noord Galilea of Zuid Syrië voor een gemengde groep van Joodse en heidense bekeerlingen. Alhoewel zijn uitgangspunt het Jodendom was, was zijn bekommernis aan te tonen dat deze Jezus en zijn boodschap belangrijk was voor alle mensen wat hun cultuur en sociale context ook mochten zijn. Daarbij heeft men altijd erop gewezen dat dit evangelie werd geschreven voor liturgisch gebruik. Dat alles speelt op de achtergrond mee als Mattheüs zijn verhaal over de kindertijd van Jezus brengt. Heidense astrologen bezoeken dit Joodse kind en knielen eerbiedig neer terwijl ze geschenken aanbieden.

Vermoedelijk kwamen ze uit Babylonië, want dat was in die tijd beroemd om zijn astrologen.  Die waren ervan overtuigd dat de micro- en de macrokosmos één geheel vormden. Elke ster aan de hemel was daarom verbonden met een ziel op aarde, een bijzonder heldere ster wees op de geboorte van een bijzonder mens. Zo  werd verteld dat toen keizer Augustus werd geboren astrologen hem gingen begroeten, omdat ze een bijzondere ster hadden waargenomen. Mattheüs kende dit verhaal en gebruikt het om zijn boodschap over Jezus uit te drukken. Het verhaal van de drie wijzen is daarom een evangelische midrasj, een gelovige verwerking van het leven van Jezus. Daarbij zijn opvallende details.

Lees meer

Preek van de week

Inschrijving

Indien u iedere week een voorstel van preektekst van een dominicaan of een lekendominicaan wilt ontvangen, vragen wij u om uw inschrijving te bevestigen door te klikken op de link. Wij danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons initiatief.

Onze preken

  • 1
  • 2